Menu

Warto wiedzieć

 • Osadnictwo

  Tereny położone w górnym biegu rzeki Narwi1 i jej dopływu Narewki2 - jak wykazały badania archeologiczne - były zasiedlone zarówno w pradziejach, w okresie rzymskim, jak i w okresie wczesnego średniowiecza. Świadczą o tym znaleziska w okolicach Łuki, Bołtryk i Garbar3 (nieistniejące już wsie zalane wodą Zalewu Siemianówka), Bindziugi4, Jałówki5, Nowosad6, Suszczy, Rybak i Siemianówki7.

 • Zawieruchy wojenne

  Kolonizacja rozległych obszarów leśnych miała różne natężenie. Kilka razy była przerywana przez działania wojenne. Wiele długich lat tereny te były nawiedzane i nękane łupieżczymi najazdami jaćwieskimi. Jedną z dużych bitew trzech partnerów chrześcijańskich: krzyżaków, Polaków i Rusinów, z Jaćwingami, odnotowano w 1254 roku w ostępach puszczańskich. Brali w niej udział ze strony ruskiej: Daniło i Wasylko, ze strony polskiej: Siemowit oraz wojewodowie Sąda i Siegniew (od Bolesława z małopolski).

 • Bogactwo tych stron

  Jak już pisałem w poprzednim rozdziale, tereny gmin Narewka i Michałowo były na styku siedzib ludów i kultur, stąd też specyficzna struktura społeczna z różnorodną przynależnością etniczną miejscowej ludności. W historii zaludnień polskich ziem jednym z najciekawszych okresów stanowi historia osadnictwa ziem pogranicza, gdzie przewijały się i mieszały narody: polski, ruski, ukraiński i litewski, a także jaćwieski i w niewielkiej części pruski. Na ziemiach tych obok drobnej szlachty z Mazowsza osiedlili się uciekinierzy z Prus i Jaćwieży, chłopi i bojarzy ruscy i ukraińscy oraz osadnicy litewscy.

 • Zalew Siemianówka

  W latach 50. i 60. XX wieku odnotowano występowanie znacznych deficytów wodnych w dorzeczu górnej Narwi. W związku z tym, w regionalnym planie perspektywicznym gospodarki wodnej byłego województwa białostockiego z 1964 roku (obecnie część województwa podlaskiego), podjęto studia nad lokalizacją i określaniem pojemności zbiornika wodnego niezbędnego do pokrycia tych deficytów. W trakcie tych prac rozpatrywano kilka wariantów lokalizacji. Ostatecznie wybrano położenie zbiornika w rejonie wsi Siemianówka.

 • Inne oblicze Puszczy Białowieskiej

  O Puszczy Białowieskiej napisano wiele. Na podstawie tych opracowań można obliczyć ilość drzew i krzewów poszczególnych gatunków, metry sześcienne (kubiczne) drewna, itd. Puszcza widziana przez pryzmat matematyki, gospodarki, piły i pióra naukowców jest inna aniżeli w rzeczywistość.

 • Urocza rzeka Narewka

  Rzeka Narewka – lewostronny dopływ Narwi, do której wpada między wsiami Suszcza i Bindziuga. Wypływa z terenów bagiennych na Białorusi. Prawie w całości płynie przez teren Puszczy Białowieskiej. Na długości 61,1 km, a więc od źródła do ujścia do Narwi, jej spadek wynosi ok. 22 metrów. Dorzecze Narewki wynosi razem ok. 200 km i składa się z dopływów prawobrzeżnych: Złota, Orłówka, Hwoźna i Braszcza oraz lewobrzeżnych: Kliczyniówka, Łutownia (z Krynicą i Dubitką), Przedzielna, Jelonka, Okulinka, Jabłoniówka i Wieliczówka.

 • Rzeka Narew

  Rzeka Narew przepływa przez Białoruś (na odcinku 36 km) i północno-wschodnią Polskę (na odcinku 448 km). Na odcinku 1 km Narew stanowi granicę państwową. Na terenie Polski, po ok. 2 km wlewa się do Zalewu Siemianówka, a następnie - od tamy przy Bondarach - płynie znów swoim korytem (czasami korytami), aż do Zalewu Zegrzyńskiego, gdzie łączy się z Bugiem, a ok. 22 km dalej, wpada do Wisły.

Script logo